Multicentrično istraživanje akutnog poliradikuloneuritisa - GBSerbia

Pod nadzorom Naučnog komiteta Srpskog udruženja za periferni nervni sistem i Društva mladih neurologa Srbije tokom 2014. godine je započeto multicentrično istraživanja pod nazivom GBSerbia.

Primarni cilj istraživanja je da se utvrdi udarno vreme javljanja akutnog poliradikuloneuritisa na našim prostorima za poslednjih pet godina, a sekundarni da se utvrdi da li se precipitirajući faktori, kliničko ispoljavanje bolesti, elektrofiziološki parametri, tok i ishod oboljenja razlikuju po pojedinim klasterima dobijenim analizom vremenskih serija. Tercijarni i dugoročni cilj jeste da se podaci o bolesnicima koji su u prethodnom periodu oboleli od GBS prikupe u jedinstveni registar za GBS, kao i da se oni redovno dopunjuju novim bolesnicima na polugodišnjem nivou.

Glavni istraživač studije je prof. dr Dragana Lavrnić, koordinator istraživanja je dr Stojan Perić, a tehnički koordinator istraživanja dr Olivera Stojiljković.

Uključeni su sledeći klinički centri: Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Banja Luka, Podgorica i VMA.

GBSerbia je prvo istraživanje ove vrste iz redova sličnih u kojima želimo da opravdamo postojanje i svrhu Naučnog odbora DMNS i Naučnog komiteta SUPNS, a to je multicentrična saradnja.

GBSerbia

Rezultati istraživanja:

Kliničke i epidemiološke karakteristike GBS
www.ncbi.nlm.nih.gov
onlinelibrary.wiley.com

U narednom vremenskom periodu uhodani tim nastavlja sa formiranjem baze podataka bolesnika sa GBS. Pored toga, definisano je nekoliko uskospecifičnih istraživačkih fokusa, uključujući rekurentni GBS i detaljnu deskripiciju obolelih prema varijantama bolesti.