Osnovni cilj SUPNS je da se postigne nacionalni konsenzus dijagnostičkih i terapijskih protokola za neuromišićne bolesti.
SUPNS se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnostikovanjem i terapijom neuromišićnih bolesti i njihovih komplikacija.
Ciljna oboljenja kojima se bavi SUPNS su:

- Bolesti motornog neurona
amiotrofična latetalna skleroza (ALS)
familijarna ALS
spinalna mišićna atrofija (SMA)
Kennedyjeva bolest;

- Periferne neuropatije
dijabetesne neuropatije
hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija (CIDP)
Guillain-Barreov sindrom
multifokalna motorna neuropatija
druge imunski posredovane neuropatije
Charcot-Marie-Toothova bolest
druge nasledne neuropatije
Upozorovajući znaci i simptomi Hereditarne transtiretinske amiloidoze sa polineuropatijom (hATTR-PN)

hATTR-PN

- Bolesti neuromišićne spojnice
mijastenija gravis
Lambert-Eatonov mijastenični sindrom
kongenitalni mijastenični sindromi;

- Miopatije
miotonične distrofije
druge mišićne distrofije
hereditarne miopatije
miozitisi
kanalopatije.