Sastanci

desc

GODIŠNJI NUGS SASTANAK 2014. GODINE

Godišnji sastanak članova Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije (NUGS) održan je 26. decembra 2014 godine na Klinici za neurologiju KCS. Najznačajnija aktivnost Udruženja u 2014. godini bila je prevođenje Međunarodne klasifikacije glavobolja, III izdanje (beta verzija). Sa idejom implementacije MKG u svakodnevni rad lekara koji leče obolele od glavobolja ili se bave istraživačkim radom u ovoj oblasti, štampano je 1000 primeraka klasifikacije. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i članovima NUGS-a MKG na srpskom jeziku biće distribuirana lekarima širom Srbije. Takođe završena je izrada websajta Udruženja. nugs.rs i izabrani su novi dobrovoljci koji će svojim tekstovima i idejama oplemeniti njegov koncept i sadržaj.

desc

GODIŠNJI NUGS SASTANAK 2013. GODINE

Godišnji sastanak članova Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije (NUGS) održan je 29. novembra 2013 godine na Klinici za neurologiju KCS. Najznačajnije aktivnosti Udruženja u 2013. godini su kurs KME pod nazivom "Istine i zablude o glavoboljama: edukacione metode namenjene različitim interesnim grupama" Kurs “Hronične glavobolje-dijagnostički i terapijski izazovi” održan je 14.11.2013 u okviru X/XIV Kongresa neurologa Srbije. Gost Klinike za neurologiju, NUGS-a i Medicinskog fakulteta u Beogradu bila je Prof. Dr Rigmor Jensen, predsednica Evropske Federacije za glavobolje (European Headache Federation) i direktorka Danskog Centra za glavobolje. Prof. Jensen je 24.05.2013 godine u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu održala predavanje pod nazivom “Cluster headache-a clinical challenge” nakon čega je promovisana u zvanje Visiting Profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

desc

KURS KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE – ISTINE I ZABLUDE O GLAVOBOLJAMA – EDUKACIJA EDUKATORA

Kurs KME pod nazivom "Istine i zablude o glavoboljama: edukacione metode namenjene različitim interesnim grupama" održan je 12.04.2013 godine u Tempus sali Medicinskog fakulteta u Beogradu pod rukovodstvom Doc. dr Jasne Zidverc-Trajkovic i prof.dr Tanje Pekmezović. Cilj kursa bio je da edukuje buduće edukatore - tj. da motiviše i osposobi specijaliste i specijalizante neurologije sa posebnim interesovanjem za glavobolje koji žele da prenesu svoje znanje i veštine lekarima primarne zdravstvene zastite, a sve sa idejom implementacije principa savremenog lecenja glavobolja prema vodicima dobre kliničke prakse. Kroz niz kratkih predavanja i video prikaza polaznici su upoznali prvo sa najčešćim zabludama o glavoboljama koje su prisutne u opštoj populaciji, najčešćim lekarskim greškama pri dijagnostici i lečenju ovih bolesnika, potom i sa načinima organizacije zdravstvenih institucija koje se bave ovim problemom u svetu i kod nas. Drugi deo kursa organizovan je u vidu praktične vežbe za izradu prezentacija, gde su učesnici radili u okviru malih grupa. Kao rezultat njihovog rada pripremljeno je 8 različitih prezentacija na temu najčešćih formi primarnih i sekundarnih glavobolja tako prilagođenih da se mogu dalje koristiti u cilju standardizovane edukacije posebno lekara a posebno opšte populacije u različitim regionima Srbije. Kroz analizu pripremljenog materijala zaključeno je da je motivacija lekara, naših budućih edukatora bila veoma velika što je rezultiralo veoma visokim kvalitetom njihovih prezentacija, a sam kurs je takođe ocenjen najvišom ocenom od strane polazika.

desc

GODIŠNJI NUGS SASTANAK 2012. GODINE

Prvi godišnji sastanak članova Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije (NUGS) održan je 16. novembra 2012 godine na Klinici za neurologiju KCS. Sastanaku su prisustvovali članovi Udruženja kao i mladi lekari koji u svom kliničkom ili istraživačkom radu pokazuju posebno interesovanje za oblast neurologije. Najvažniji događaj u organizaciji NUGS bila je Evropska škola glavobolja, održana maja meseca 2012 godine u Beogradu, koja je okupila preko 50 stranih i domaćih gostiju, polaznika i predavača. Od ostalih važnih aktivnosti NUGS u 2012. godini posebno se izdvaja pokretanje postupka za učlanjenje Udruženja u Evropsku Federaciju za glavobolje. Takođe, izrađen je logo Udruženja i zakupljen domen za website koji je u pripremi.

desc

EVROPSKA ŠKOLA GLAVOBOLJA 2012

U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije Medicinskog fakulteta u Beogradu, a u organizaciji Centra za glavobolje Klinike za neurologiju KCS i Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije, prema preporukama Evropske federacije za glavobolje (European Headache Federation), u Beogradu je, od 10. do 12.maja 2012. godine, po prvi put u Srbiji, održana Evropska škola glavobolja. Cilj konkretnog programa bio je da omogući polaznicima da sticanjem znanja, veština, ali i šireg razumevanja iz oblasti primarnih i sekundarnih glavobolja, kao i iz oblasti organizacije rada sa bolesnicima sa glavoboljom, unaprede svoj rad i dalji profesionalni razvoj. Polaznici kursa, bili su lekari na specijalizaciji iz neurologije, neurolozi, pedijatri iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Moldavije, a zvanični jezik kursa bio je engleski. Nakon pozdravne reči Doc. Dr Jasne Zidverc-Trajković, rukovodioca kursa, rukovodioca Centra za glavobolje Klinike za neurologiju KCS i predsednika Nacionalnog udruženja za glavobolje Srbije, polaznici su uradili test od 30 pitanja radi samoprocene sopstvenog znanja iz oblasti glavobolja, Po izradi testa polaznici su, podeljeni u tri grupe, pod supervizijom predavača škole, uvežbavali uzimanje strukturirane anamneze od bolesnika sa različitim tipovima glavobolja. Radionica uzimanja anamneze smenjena je predavanjem na temu epidemiologije i opterećenja društva glavoboljama koje je održala Prof. Rigmor Jensen, načelnica Danskog centra za glavobolje iz Kopenhagena, predsednik Danskog udruženja za glavobolje i predsednik u izboru Evropske federacije za glavobolje. Potom je usledio trodnevni niz predavanja i prezentacija slučajeva kojim su obrađivani različiti aspekti primarnih i najčešćih formi sekundarnih glavobolja kod odraslih i dece. Tematske jedinice programa koje su se smenjivale tokom trajanja škole bile su migrena, glavobolja tenzionog tipa, trigeminoautonomne glavobolje, ostale primarne glavobolje, sekundarne glavobolje i glavobolje različitih životnih doba. Nastavu su vodili istaknuti stručnjaci na polju glavobolja, njih trinaestoro, iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Italije i Danske.

desc

OSNIVAČKA SKUPŠTINA NACIONALNOG UDRUŽENJA ZA GLAVOBOLJE (NUGS) 10. NOVEMBAR 2011. GODINE U BEOGRADU

Na skupštini NUGS-a održanoj 10. novembra 2011. godine usvojeni su Statut NUGS-a i Osnivački akt udruženja. Jednoglasno je odlučeno je da Asist. Dr Jasna Zidverc-Trajković bude predsednik Nacionalnog udruženja za glavobolje, Prof. Dr Jelena Mihaljev-Martinov je izabrana za počasnog predsednika udruženja, a Prof. Dr Mirjana Spasić (KC Niš), Doc. Dr Svetlana Simić (KC Novi Sad), Dr Srđan Sretenović i Dr Sanja Milojević (KC Kragujevac) za potpredsednike. Za predsednika Naučnog komiteta je izabrana Prof. Dr Nadežda Šternić. Takože izabrani su Nadzorni odbor, Naučni komitet, Upravni odbor, sekretar Dr Aleksandra Radojičić i blagajnik NUGS-a Dr Ana Podgorac.

desc

INICIJALNI SASTANAK NUGS 23. SEPTEMBAR 2011. GODINE U BEOGRADU

Inicijalni sastanak održan je dana 23. septembra 2011. godine u Beogradu. Uvodnim izlaganjem Asistent Dr Jasna Zidverc-Trajković, rukovodilac Centra za glavobolje Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, iznela je potrebu za osnivanjem nacionalnog udruženja za glavobolje, a na osnovu postojanja velike zastupljenosti ove patologije u svakodnevnom radu neurologa i nedovoljne prepoznatosti iste, kao i neadekvatne osposobljenosti većine lekara primarne zdravstvene zaštite za rad sa bolesnicima sa glavoboljom. Cilj je da se stručnjaci svih institucija u kojima se, klinički ili istraživački, bave glavoboljama, uključe u rad NUGS-a, da udruženje bude otvorenog tipa sa akcentom na medicini zasnovanoj na dokazima.

Mediji

Sastanak

nugs

Evropska škola glavobolja 2012

Kurs

nugs

Kurs kontinuirane medicinske edukacije u 2013 - Istine i zablude o glavoboljama 2013.

Beograd

nugs

Mesto održavanja inicijalnog sastanka